Informacije javnega značaja

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Darinka Jurečič, poslovna sekretarka VI
M: +386 30 310 100 E: darinka.jurecic@kinosiska.si

Odloki in pravilniki
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2009
Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2017
Pravilnik o spremembi pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2018
Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2019
Prečiščeno besedilo Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2020

Statistični podatki
Statistika 2009
Statistika 2010
Statistika 2011
Statistika 2012
Statistika 2013
Statistika 2014
Statistika 2015
Statistika 2016
Statistika 2017
Statistika 2018
Statistika 2019
Statistika 2020

Letna poročila
Letno poročilo 2009
Letno poročilo 2010
Letno poročilo 2011
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2013
Letno poročilo 2014
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2016
Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2018
Popravek v letnem poročilu 2018
Letno poročilo 2019
Letno poročilo 2020

Cenik, strateški načrt in drugi dokumenti
CENIK (od 1. 3. 2021)
Strateški načrt 2012-2015
Strateški načrt 2016-2020

ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, spremembe Ur.l. RS, št. 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP).
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, spremembe Ur.l. RS, št. 123/06-ZFO-1, 7/2007US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/07-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18)
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN – 3 in 14/18)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB)
 • Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13)
 • Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB), 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS  47/12, 47?15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU,  50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv 67/17 in 84/18)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.18/91-I53/9213/93 – ZNOIP, 34/9312/9418/94 –ZRPJZ, 27/9459/9480/9464/9519/9737/9787/97 – ZPSDP, 3/983/9839/99 –ZMPUPR, 39/9940/99 – popr.99/0173/0377/04115/0543/06 –ZKolP, 71/06138/0665/0767/0757/08–KPJS, 67/081/092/1052/102/113/1240/121/1346/1395/1491/1588/16 in 80/18)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13,, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 40/97 – ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 61/08,,32/09,, 22/10, 83/10, 89/10, 40/12, 51/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18)
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/118)
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18)

Predvaja se…