Informacije javnega značaja

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Darinka Jurečič, poslovna sekretarka VI
M: +386 30 310 100 E: darinka.jurecic@kinosiska.si

Odloki in pravilniki
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2009
Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2017
Pravilnik o spremembi pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2018
Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2019

Statistični podatki
Statistika 2009
Statistika 2010
Statistika 2011
Statistika 2012
Statistika 2013
Statistika 2014
Statistika 2015
Statistika 2016
Statistika 2017
Statistika 2018

Letna poročila
Letno poročilo 2009
Letno poročilo 2010
Letno poročilo 2011
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2013
Letno poročilo 2014
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2016
Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2018

Cenik, strateški načrt in drugi dokumenti
Cenik (od 1. 9. 2018)
Strateški načrt 2012-2015
Strateški načrt 2016-2020

 

ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13)
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15)
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) )
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14,  50/14, 19/15 – odl. US)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB)
 • Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13)
 • Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB), 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS in 47/12)
 • Zakon o javnih uslužbencih (63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., in 47/15 – ZZSDT)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 101/2013 – ZIPRS1415)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (45/1994, 45/1994, 39/1996, 40/1997 – ZDMPNU, 39/1999 – ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 43/2006 – ZKolP, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 51/2012, 3/2013, 46/2013, 67/2013, 7/2014)
 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16)  (Uradni list RS, št. 90/15)
 • Zakon o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2014 in 2015 – ZIPRS1415-C (Uradni list RS, št. 95/14) – sprememba
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15)

Predvaja se…